O projekcie

Inwestycja w przyszłość 2

 

Projekt stażu zawodowego u hiszpańskich pracodawców skierowany jest do 50 uczestników OHP z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, kształcących się w zawodach kucharza, cukiernika i fryzjera w wieku 16-18 lat. Młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu oraz Hufca Pracy w Giżycku  uczęszcza do Zasadniczych Szkół Zawodowych. Projekt  jest realizowany przez W-M WK OHP w partnerstwie z euroMind oraz szkołą gastronomiczną Gambrinus i organizacją OSCUS zajmującą się kształceniem zawodowym m.in. w branży fryzjerskiej.

Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczestników dodatkowych kompetencji zawodowych poprzez mobilność międzynarodową, a także praktyczne wykorzystanie przyswojonej w toku nauki szkolnej teoretycznej wiedzy z zakresu ich obszarów kształcenia zawodowego w kontekście jej przydatności dla rynku pracy, poznanie nowych tendencji w obrębie ich branż. Projekt zakłada ponadto podniesienie kompetencji społecznych uczestników, podniesienie świadomości międzykulturowej i umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim.

Grupą docelową działań jest młodzież OHP pochodząca ze środowisk marginalizowanych społecznie, sprawiająca problemy wychowawcze, mająca trudności z realizacją obowiązku szkolnego. Uczestnicy OHP rekrutują się z rodzin o złej sytuacji materialnej, często dotkniętych problemem bezrobocia i patologiami społecznymi. Młodzież dorastająca w takiej sytuacji środowiskowej ma problemy z adaptacją społeczną, ukończeniem edukacji i znalezieniem zatrudnienia. Jednym z powodów trudności z podjęciem zatrudnienia jest brak umiejętności i przygotowania do wykonywania zawodu zgodnych z oczekiwaniami pracodawców. Dlatego też projekt zakłada odbycie zagranicznego stażu zawodowego bezpośrednio w przedsiębiorstwach z branż w jakich młodzież odbywa kształcenie, współpracujących z organizacją euroMind, co zwiększy umiejętność młodzieży do dostosowania się i elastyczności w stosunku do wymagań wynikających ze specyfiki danego zakładu pracy. Projekt poprzez odbycie zajęć treningu personalnego, warsztatów kulturowych, kursu jęz. hiszpańskiego na poziomie A1, wsparcia doradcy zawodowego OHP w ramach przygotowania przed stażem oraz wyjazd na staż, zakłada zwiększenie nie tylko kompetencji zawodowych i językowych młodzieży, ale również umożliwienie zmiany jej postawy życiowej i mentalności, podniesienie poczucia wartości i skłonienie do wzięcia odpowiedzialności za swoją sytuację i przyszłą karierę zawodową. Program stażu bazujący na elementach systemu ECVET odpowiada bezpośrednio na potrzebę organizacji procesu kształcenia uwzględniający w nim umiejętności, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie ze strony pracodawców.  Efekty uczenia młodzieży założone w podpisanym przez partnerów projektu Memorandum of Understanding będą poddane walidacji przez nauczyli przedmiotów zawodowych z organizacji partnerskich Gambrinus (kucharze i cukiernicy) oraz OSCUS (fryzjerzy), zgodnie z zasadami oceniania systemu ECVET. Podczas pobytu w Hiszpanii młodzież weźmie udział w kursie branżowego jęz. hiszpańskiego oraz zajęciach kulturowych. Dzięki zdobyciu dokumentów Europass Mobilność i Europass CV oraz certyfikatowi potwierdzającemu znajomość jęz. hiszpańskiego uczestnicy będą bardziej mobilni na europejskim rynku pracy, a dzięki wyposażeniu w kompetencje miękkie i twarde w sytuacji braku możliwości zatrudnienia w swojej najbliższej lokalności, są w stanie bez obaw i strachu podjąć się poszukiwania pracy w innym regionie, województwie a nawet państwie. Młodzież dzięki wzięciu udziału w zajęciach przygotowawczych oraz w zagranicznym stażu zawodowym zyska również zmianę mentalną, przejawiającą się większą wiarą we własne siły oraz przeświadczenie o możliwości zmiany swojego losu i kierowania własnym życiem. Jej postawa po zakończeniu realizacji  będzie miała pozytywny wpływ na środowisko lokalne, innych uczestników OHP, rodziny, czy znajomych. W marginalizowanych, wiejskich środowiskach dotkniętych bezrobociem strukturalnym oraz patologiami społecznymi stanowić będą przykład, pokazujący możliwość zmiany swojej sytuacji i poczynienia kroków do poprawy swojej sytuacji. Lokalni przedsiębiorcy w branżach, w których odbywają kształcenie uczestnicy projektu zyskają wykwalifikowanych pracowników, którzy mieli możliwość obcowania z nowoczesnymi technologiami, czy systemami organizacji pracy. Z powodzeniem będą one mogły zostać wykorzystane w lokalnych zakładach pracy, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku.


Inwestycja w przyszłość

Projekt „Inwestycja w przyszłość” realizowany w ramach programu Erasmus+, którego głównym założeniem jest odbycie trzytygodniowego stażu zawodowego u hiszpańskich pracodawców, skierowany jest do 60 uczestników OHP z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, kształcących się w zawodach kucharza, cukiernika, mechanika i elektromechanika samochodowego. Młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu i Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mrągowie biorąca udział w projekcie uczęszcza do Zasadniczych Szkół Zawodowych. Projekt jest realizowany przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendą OHP w partnerstwie z hiszpańską organizacją euroMind oraz szkołami gastronomiczną Gambrinus w Ubedzie oraz Colegio Salesiano Santísima Trinidad w Sewilli.

Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczestników dodatkowych kompetencji zawodowych poprzez mobilność międzynarodową, a także praktyczne wykorzystanie przyswojonej w toku nauki szkolnej teoretycznej wiedzy z zakresu ich obszarów kształcenia zawodowego w kontekście jej przydatności dla rynku pracy, poznanie nowych tendencji w obrębie ich branż. Projekt zakłada ponadto podniesienie kompetencji społecznych uczestników, podniesienie świadomości międzykulturowej i umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim.

Jednym z powodów trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu kształcenia jest brak umiejętności i przygotowania do wykonywania zawodu zgodnych z oczekiwaniami pracodawców. Dlatego też projekt zakłada odbycie zagranicznego stażu zawodowego bezpośrednio w przedsiębiorstwach z branż w jakich młodzież odbywa kształcenie, współpracujących z organizacją euroMind, co zwiększy umiejętność młodzieży do dostosowania się i elastyczności w stosunku do wymagań wynikających ze specyfiki danego zakładu pracy. Projekt poprzez odbycie zajęć treningu personalnego, warsztatów kulturowych, kursu jęz. hiszpańskiego na poziomie A1, wsparcia doradcy zawodowego OHP w ramach przygotowania przed stażem oraz wyjazd na staż, zakłada zwiększenie nie tylko kompetencji zawodowych i językowych młodzieży, ale również umożliwienie zmiany jej postawy życiowej i mentalności, podniesienie poczucia wartości i skłonienie do wzięcia odpowiedzialności za swoją sytuację i przyszłą karierę zawodową. Program stażu bazujący na elementach systemu ECVET odpowiada bezpośrednio na potrzebę organizacji procesu kształcenia uwzględniający w nim umiejętności, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Efekty uczenia młodzieży założone w podpisanym przez partnerów projektu Memorandum of Understanding będą poddane walidacji przez nauczyli przedmiotów zawodowych z organizacji partnerskich Gambrinus (kucharze i cukiernicy) oraz Colegio Salesiano (mechanicy samochodowi i elektromechanicy), zgodnie z zasadami oceniania systemu ECVET. Podczas pobytu w Hiszpanii młodzież weźmie udział w kursie branżowego jęz. hiszpańskiego oraz zajęciach kulturowych. Dzięki zdobyciu dokumentów Europass Mobilność i Europass CV oraz certyfikatowi potwierdzającemu znajomość jęz. hiszpańskiego uczestnicy będą bardziej mobilni na europejskim rynku pracy, a dzięki wyposażeniu w kompetencje miękkie i twarde w sytuacji braku możliwości zatrudnienia w swojej najbliższej lokalności, są w stanie bez obaw i strachu podjąć się poszukiwania pracy w innym regionie, województwie a nawet państwie. Młodzież dzięki wzięciu udziału w zajęciach przygotowawczych oraz w zagranicznym stażu zawodowym zyska również zmianę mentalną, przejawiającą się większą wiarą we własne siły oraz przeświadczenie o możliwości zmiany swojego losu i kierowania własnym życiem. Jej postawa po zakończeniu realizacji będzie miała pozytywny wpływ na środowisko lokalne, innych uczestników OHP, rodziny, czy znajomych. Lokalni przedsiębiorcy w branżach, w których odbywają kształcenie uczestnicy projektu zyskają wykwalifikowanych pracowników, którzy mieli możliwość obcowania z nowoczesnymi technologiami, czy systemami organizacji pracy. Z powodzeniem będą one mogły zostać wykorzystane w lokalnych zakładach pracy, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku.