20 stycznia 2019

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Od 5 do 15 lutego 2019 roku w Środowiskowym Hufcu Pracy w Elblągu i Grupie Wychowawczej w Braniewie odbędzie się rekrutacja do III tury projektu mobilności edukacyjnej „Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu” w ramach programu ERASMUS+. O wyborze uczestników zdecydują następujące kryteria:

Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:

  • wymagany wiek 16-21 lat;
  • kształcenie się w obszarze zawodowym mechanik samochodowy, fryzjer, kucharz;
  • stan zdrowia umożliwiający odbycie praktyki;
  • pozytywna ocena zachowania;
  • posiadanie odpowiedniej średniej ocen z ogółu przedmiotów zawodowych (od 3,0).

Wybór kandydatów przeprowadzony zostanie w oparciu o liczbę uzyskanych punktów, które przyznane zostaną za:

  • dotychczasowe osiągnięcia ucznia w zakresie przedmiotów zawodowych (np. laureaci konkursów, osoby czynnie angażujące się w życie szkoły związane z tematyką zawodową) – Punktacja od 1 do 5;
  • wartość średniej ocen za poprzedni rok szkolny, wartość liczbowa średniej będzie stanowiła liczbę przyznanych kandydatowi punktów (3,5 – 6,0);
  • zachowanie, kultura osobista. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie opinii wychowawcy – opinia bardzo dobra: 5 pkt; dobra: 3 pkt; dostateczna: 1 pkt.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+