25 sierpnia 2020

Rekrutacja do projektu

Od 1 do 30 września 2020 roku Hufcu Pracy w Giżycku i Grupie Wychowawczej w Olecku odbędzie się ponowna rekrutacja do projektu „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:

  • wymagany wiek 16-21 lat;
  • kształcenie się w obszarze zawodowym mechanik samochodowy, kucharz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca;
  • stan zdrowia umożliwiający odbycie praktyki;
  • pozytywna ocena zachowania;
  • posiadanie odpowiedniej średniej ocen z ogółu przedmiotów zawodowych (od 3,5).

Wybór kandydatów przeprowadzony zostanie w oparciu o liczbę uzyskanych punktów, które przyznane zostaną za:

  • dotychczasowe osiągnięcia ucznia w zakresie przedmiotów zawodowych (np. laureaci konkursów, osoby czynnie angażujące się w życie szkoły związane z tematyką zawodową) – punktacja od 1 do 5;
  • wartość średniej ocen za poprzedni rok szkolny, wartość liczbowa średniej będzie stanowiła liczbę przyznanych kandydatowi punktów (3,5 – 6,0);
  • zachowanie, kultura osobista. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie opinii wychowawcy – opinia bardzo dobra: 5 pkt; dobra: 3 pkt; dostateczna: 1 pkt.